น้องใหม่มข.สุดภูมิใจ ‘ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง’ ประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ที่วิทยาเขตหนองคาย

วันจันทร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ได้จัดโครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 444 คน เข้าสู่รั้วมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กล่าวต้อนรับ และ นางสาวธนัชชา สืบเพ็ง อุปนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน. โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และแขกผู้มีเกียรติ กว่า 700 คน  ณ โรงยิมนิเซียมและสนามกีฬา 10 ปี วนค. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

นางสาวธนัชชา สืบเพ็ง กล่าวว่า  “องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง หรือพิธีประดับช่อในวันนี้ เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่จัดขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย และจะได้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษา โดยในโอกาสนี้จัดพิธีมอบธงประจำรุ่น และพิธีประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 สู่ต้นสุวรรณกาลพฤกษ์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีที่ 61 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุรุศาสตร์  คนหาญ กล่าวว่า  “โครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง หรือพิธีประดับช่อในวันนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยองค์การนักศึกษาร่วมกับ องค์กรกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด ‘คำแพงหล่า มา มข.’ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพื่อนใหม่ ซึ่งจะส่งผลห้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และสภาพสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และในวันนี้โครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง อันเป็นกิจกรรมการประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ขึ้นสู่ต้นสุวรรณกาลพฤกษ์ และการมอบธงประจำรุ่น อันเป็นสิ่งแสดงถึงความรัก ความสามัคคี และเป็นปฐมกาลของการเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์กาลพฤกษ์ ที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกาลพฤกษ์ที่สง่างามแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ผมขอชื่นชมคณะกรรมการผู้จัดงาน องค์การนักศึกษา องค์กรกิจกรรม ส่วนงานต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่งดงาม เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้  และขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังนักศึกษาทุกคน ให้มีพลังกาย พลังใจ เป็นแรงขับเคลื่อนที่มีพลังในการสร้างสรรค์สู่สังคมที่ดีต่อไป”

ชมภาพบรรยากาศ ‘ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง’ ประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ที่วิทยาเขตหนองคาย  https://fb.watch/sO6jjWlmIU/

Scroll to Top