คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ไต่อันดับ ค่า CiteScore ขยับอยู่ระดับ Quartile 2 ในสาขา Engineering: General Engineering ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2023

ฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและบทความวิจัยระดับนานาชาติ ใช้ในการสืบค้นบทความวิจัย ข้อมูลการตีพิมพ์ของนักวิจัย และข้อมูลของวารสารต่าง ๆ  ได้แจ้งค่า CiteScore ประจำปี 2023 ในวารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการพิจารณาจัดอยู่ในระดับ Quartile 2 (Q2) ในสาขา Engineering: General Engineering ซึ่งมี Percentile 51%; Rank 149/307 และอยู่ในระดับ Quartile 3 (Q) ในสาขา Computer Science: Computer Science Applications ซึ่งมี Percentile 30%; Rank 570/817 อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.Scopus.com

          รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดอันดับวารสารในฐานข้อมูล Scopus มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและบทความวิชาการต่าง ๆ  ค่า CiteScore ที่สูงขึ้น เป็นการแสดงถึงการยอมรับและความสำคัญของวารสารในวงการวิชาการ การที่วารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยับขึ้นมาอยู่ในระดับ Quartile 2 (Q2) ในสาขา Engineering: General Engineering แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของงานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการได้รับการยอมรับในวงการวิจัยระดับนานาชาติ นอกจากนี้วารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) ยังได้รับการจัดอยู่ในระดับ Quartile 3 (Q3) ในสาขา Computer Science: Computer Science Applications แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในด้านการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วย ค่า CiteScore และการจัดอันดับ Quartile เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักวิจัยและสถาบันการศึกษาในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย การได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น จะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับนานาชาติต่อไป


             รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ

 

ทั้งนี้วารสารในฐานข้อมูล Scopus จะได้รับการจัดอันดับในกลุ่มหมวดหมู่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ที่เรียกว่า Quartile Score (Q)

Q1 = top postion (อยู่ระหว่าง 75% และ 99%)

Q2 = middle-high postion (อยู่ระหว่าง 50% และ 74%)

Q3 = middle-low postion (อยู่ระหว่าง 25% และ 49%)

Q4 = bottom position (1-24%)

Faculty of Engineering, KKU, moves up the CiteScore to Quartile 2 in General Engineering on 2023 Scopus

https://www.kku.ac.th/18004

Scroll to Top