มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

          สืบเนื่องจาก การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567  ได้มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 6190/2567 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา  ธรรมโรจน์  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัด คณะแพทยศาสตร์  เป็น  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็น  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัล
  3. รองศาสตราจารย์นวรัตน์   วราอัศวปติ  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
    สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์  เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
  4. ศาสตราจารย์ผิวพรรณ   มาลีวงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งศาสตราจารย์
    สังกัด สำนักงานอธิการบดี  เป็น  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
  5. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์  ทองคำสมุทร  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
    สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  6. ศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
    สังกัด คณะแพทยศาสตร์ เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน
  7. รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คำ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
    สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวิทย์ พลพินิจ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์  คนหาญ  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัด เทคนิคการแพทย์  เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  10. นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    สังกัด สำนักงานอธิการบดี  เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กร

พร้อมกันนี้  ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 6196/2567 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา  วราอัศวปติ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นประภา  แสงจันทร์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา โสมาบุตร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
  4. นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์
    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
  6. รองศาสตราจารย์จีรนุช  เสงี่ยมศักดิ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
  7. รองศาสตราจารย์ปิยะวัชร  ฝอยทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  8. นายสุขสันติ  แวงวรรณ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์
    สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ได้เข้ารับตำแหน่งและเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็นต้นมา   

Scroll to Top