COLA ม.ขอนแก่น จัดสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการนำสู่องค์กรที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรและทบทวนแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัวในยุคปัจจุบัน
ศ.วุฒิสาร ตันไชย กรรมการประจำวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษา COLA KKU
ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการประจำวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย
– การเสวนา ภายใต้ประเด็น “การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อน COLA และแนวนโยบายอุดมศึกษาที่เอื้อต่อภารกิจของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้ COLA และการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” โดย รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษา COLA KKU ศ.วุฒิสาร ตันไชย กรรมการประจำวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการประจำวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
– การบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Generative AI สำหรับการพัฒนางานและการให้บริการที่เป็นเลิศและการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการวิชาการและการตลาดในยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
– การสรุปสาระสำคัญและผลลัพธ์จากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ และโครงการ One Researcher, One Node
– การพัฒนาและสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กรเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง
– การพัฒนากระบวนงานและจัดกลุ่มงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนองค์กรยุคใหม่
– การนำเสนอผลงาน One Staff, One Dashboard ของบุคลากรสายสนับสนุน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำสู่การปรับปรุงและนำมาใช้งานจริง
ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น มุ่งสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการองค์กรจากการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมต่อการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
—–

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top