กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะร่วมกับนักศึกษาจากชาติต่างๆ อีกทั้ง มีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองการต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักเทคโนโลยีดิจิตัล สำนักหอสมุด หน่วยบริการปฐมภูมิ มข. และกองการกีฬา นอกจากนี้ ในช่วงท้ายยังมีกิจกรรม International student talk and share เพื่อแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้แทนชมรมนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม ได้เแก่ ชมรมนักศึกษาพม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม และไนจีเรีย

ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 900 ราย และบรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน และผสมผสานการเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย กองการต่างประเทศ มข. ได้จัดกิจกรรม KKU Campus Tour เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นของมหาวิทยาลัย (Green Campus) และรับทราบเส้นทาง สถานที่สำคัญ หรือหน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรม KKU Campus Tour ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดี และสร้างความประทับใจอย่างมาก  เพราะนอกจากบรรยากาศที่สวยงามภายในมหาวิทยาลัยแล้ว  มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อาทิ รถบริการ KKU Smart Transit Service และมีเพื่อนๆ คณาจารย์ และบุคลากรที่คอยแนะนำและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว: พราวแสง วิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ , International student

Scroll to Top