KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และคณาจารย์ ซึ่งจะส่งผลให้ได้บัณฑิตที่ตรงกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต่อด้วยการบรรยาย หัวข้อ “คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ และการบรรยาย หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่” โดย ดร.นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาพบนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ซักถามและเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาเองเพื่อก้าวสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี กล่าวว่า ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” ในนามของคณะฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกท่าน สำหรับนักศึกษารุ่นนี้นับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 61 หรือเป็นกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 หรือ KKU 61 หากนับรุ่นแล้วของ KKBS ถือว่าเป็นรุ่นที่ 9 แต่ถ้าหากนับต่อเนื่องจากการเปิดสอนหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับตั้งที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาที่คณะวิทยาการจัดการ มาจนกระทั่งถึง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ก็ถือเป็นรุ่นที่ 41 โดยปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆ เพราะนักศึกษามีเพื่อนร่วมรุ่นมากกว่า 900 คน

ในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถาบันจัดลำดับที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยการจัดลำดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 21 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ และการจัดลำดับของ Times Higher Education หรือ THE ผลการจัดอันดับ World University Rankings 2024 by subject: business and economics สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ ในการจัดอันดับในระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับที่ 601-800 ของโลก และการจัดอันดับในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับ 5 ของประเทศ นอกจากนี้ คณะฯเป็นสมาชิก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ซึ่งคณะฯยังอยู่ในกระบวนการการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงคณะฯยังได้ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน ในการตรวจประเมินในโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

สำหรับการเรียนที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากความเข้มข้นของภาควิชาการแล้ว คณะฯก็ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่จะต้องลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อสร้างทักษะและความชำนาญ นักศึกษาจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสถานประกอบการจริง เรียนจากกรณีศึกษา เรียนจากผู้ที่รู้จริงๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นคณะฯก็ยังมีกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ KKBS CAFÉ ห้องปฏิบัติการด้านโรงแรม ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพ (KKBS CEC) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้ง Hard Skills และ Soft Skill ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่ง AI มีศักยภาพมหาศาลในการปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน โดยคำนึงถึงความต้องการและความถนัดที่แตกต่างกัน AI สามารถวิเคราะห์คำตอบของผู้เรียน และปรับเนื้อหาการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการ เสมือนเป็นการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เฉพาะตัวให้กับผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ AI มีโอกาสมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างนวัตกรรม ช่วยธุรกิจในการปรับกระบวนการทำงาน โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ซึ่งนำไปใช้ในการคิดวางแผนกลยุทธ์ และแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยกระตุ้นนวัตกรรม โดยการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจพัฒนาสินค้า บริการ และกลยุทธ์การตลาดที่ล้ำหน้า จนสามารถแข่งขันได้อย่างเหนือชั้น


ท้ายที่สุดนี้ ขออัญเชิญเจ้าพ่อมอดินแดงมาปกปักรักษาประธานพรให้นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 61 ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียน มีสุขภาพทั้งทางกายและทางใจที่เข้มแข็ง ศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่าง มีความสุข รับประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ หากมีข้อกังวลใจใดๆ คณาจารย์ บุคลากรของคณะฯทุกท่าน พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ ตลอดห้วงเวลา 4 ปีที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรพต พิลาพันธ์ : ข่าว/ภาพ
วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ

Scroll to Top