หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Principles, Practices, and the Financial Supplements for Students Infected with the New Coronavirus 2019 (COVID-19)

Scroll to Top