นศ.พยาบาล มข.ออกค่ายจิตอาสาฯ ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมสุขภาวะที่จ.มุกดาหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย จัด “ค่ายจิตอาสานักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมสุขภาวะ” ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2567 ณ บ้านวังนอง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567  รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายจิตอาสานักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมสุขภาวะ” โดยมี   คุณชยานนท์ ทรัพยากร พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณณี ใจเที่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณอภิชญา สมหาญ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

          รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “ค่ายจิตอาสานักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมสุขภาวะ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แกนนำเด็กและเยาวชน นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน และประชาชนให้มีความรู้ เข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การลด ละเลิกบุหรี่ สุรา และสารเสพติด มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนและในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการตระหนักรู้ทางสังคม จิตอาสา ความเป็นผู้นำและการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

“การพัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แกนนำเด็กและเยาวชน ประชาชนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ  พร้อมกับมีการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา สารเสพติด  โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การอ่านฉลากโภชนาการ การดูแลตัวเองเพื่อเข้าสู่วัยรุ่น และทักษะการปฏิเสธ  นอกจากนั้น มีร่วมมือในการปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในสถานีสุขภาพชุมชน   และเป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านวังนอง เช่น จักสาน ทอผ้า บายศรีสู่ขวัญ การตักบาตรเช้าบริเวณถนนสายวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางชุมชน”

กิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจและทักษะจากการลงพื้นที่จริง มีระยะเวลาที่ได้ประสบกับสถานการณ์จริง พร้อมกับเป็นโอกาสของนักศึกษาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางวิชาชีพ สามารถประยุกต์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติจริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมสุขภาวะต่อไป

ข่าว   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /  จิราพร รีไรท์

ภาพ  :   สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student Organization, KKU, holds the warm and impressive event “Home Hap La Kham Phaeng, Hoi Haeng Hag Man, Kalaphruek 61st” to welcome freshmen to KKU

https://www.kku.ac.th/17953

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top