ชื่นชมอาจารย์-บุคลากร! มข.มอบรางวัล Good Practice- Best Practice ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ .. 2566 โดยมี นายสุรพล เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ทั้งในรูปแบบ Online  และ Onsite ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Good Governace) เพื่อวางระบบ กลไก การกำหนดมาตรการและนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี พร้อมกับการมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการคัดเลือกและประกาศยกย่องผลงานที่มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน/หน่วยงาน 

วันนี้จึงได้จัดประชุมชี้แจงมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ..2568 และมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และโครงการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่โครงการที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ

สำหรับผลการคัดเลือกรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ..2566 12 รางวัล ได้แก่

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหัวหน้าโครงการนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์


ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการผลิตไก่ KKU1 เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพและการส่งออกเชิงพาณิชย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการและวิจัยกับบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ด้วยนวัตกรรมชีวภัณฑ์แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา (Trichogramma sp.) คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนารูปแบบประมงน้ำน้อยในชุมชนแบบบูรณาการ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการนายกัมพล ไทยโส


2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระบบบริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดและดูแลผู้ป่วยโรคหายากชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการให้คำปรึกษาออนไลน์เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการ .ดร.ขวัญสุดา บุญทศ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการพัฒนาระบบการรับบริจาคโลหิตแบบดิจิทัล (Development of a digital blood system) คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าโครงการนางพูนทรัพย์ ศรีพารา

ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแผนเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาผลสัมฤทธิ์แห่งความภาคภูมิใจของฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าโครงการนางพวงพยอม แก้วพิลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการให้บริการสำหรับการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โปรแกรมการเพาะจากเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ดร.ภาณุพงศ์ สายบุญจันทร์
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยุค New Normal ตามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม (Sustainable Development Goals : SDGs) สำนักบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ ..นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ นางปริศนา อานจำปา


ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล คณะศึกษาศาสตร์ ห้วหน้าโครงการ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร


ทั้งนี้
..อัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ และ ..นิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักหอสมุด กล่าวความรู้สึกหลังจากได้รับรางวัลว่า ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผลงานที่ทีมบุคลากรและผู้บริหารของเราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปี  ด้วยการให้ความสำคัญและรับฟังเสียงผู้ใช้บริการผ่านระบบจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดและนำผลการดำเนินงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราไม่ได้แค่เก็บรวบรวมข้อมูลแต่พยายามหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้การดําเนินงานสะดวกมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนของสํานักหอสมุด ทำให้เกิดกระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนจากทุกแพลตฟอร์ม แล้วนำมาพิจารณา พร้อมนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และรายงานสรุปผลประจำเดือน เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพการจัดการข้อร้องเรียนได้ชัดเจนขึ้น

ข้อมูลดังกล่าวนำมาสู่การตอบคำถาม FAQ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบคำถามในแบบแผนเดียวกันทั้งองค์กร และการพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์ Chatbot เพื่อช่วยตอบข้อซักถามและข้อมูลต่าง จากข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานอีกด้วย การได้รางวัลในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานให้ทุกคนพยายามและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

 

KKU awards Good Practice- Best Practice Prizes to personnel to promote good governance

https://www.kku.ac.th/17894

Scroll to Top