Science Park มข. ออกมาตรการช่วยผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิด 19

53

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 11 /2563)

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID 19) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติตเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยทั้งทางตงและทางอ้อม

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว นั้น

จึงกำหนดให้ลดอัตราค่าสมาชิกและค่าบริการภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัตขอนแก่น) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


การลดอัตราค่าสมาชิกอาคารอำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ลด 60% ของค่าบริการสมาชิกแต่ละพื้นที่

หมายเหตุ : ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าไฟฟ้า (ค่าประปา) และค่าส่วนกลางของอาคารฯ


การลดอัตราค่าบริการโรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร

– วิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร ลด 50 %

– บริการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร 50% บาท

– บริการด้านการบรรจุ 50%
– บริการให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 043-048-048
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น