KKBS จัดฝึกอบรม Training of Traniners – Business Plan (TOT-BP) มุ่งสร้างทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS) จัดโครงการฝึกวิทยากรเพื่อการจัดทำแผนธุรกิจ (TOT-BP) (Training of Traniners – Business Plan) ณ ห้องเจิมขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ศันสนา สิริตาม Independent Consultant and Trainer, Part time University Lecturer อาจารย์วีระ กีรติเกรียงไกร ประธานที่ปรึกษา บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคณาจารย์ บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ให้เป็นวิทยากรที่มีขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะเชิงประกอบการ และการจัดทำแผนธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งลักษณะการจัดอบรมเป็นแบบ NON-Formal Learning ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึดประสบการณ์และการเรียนรู้ในการนำ Structured Learning Exercises และ Facilitation Skills ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ Unlocking People’s Entrepreneurial Competencies, Generating and Screening Business Ideas, Business Development และ Business Plan ไปใช้ในอนาคต


 อนวัช มีเคลือบ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความคิดเห็นว่า จากการเข้าร่วมโครงการฝึกวิทยากรเพื่อการจัดทำแผนธุรกิจ ตนได้รับความรู้เรื่องแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิตและการให้บริการ แผนการจัดการองค์กร แผนการจัดการทางการเงิน สามารถนำไอเดียออกมาทำเป็นแผนธุรกิจได้จริง ไปจนถึงกระบวนการการนำเสนอต่อสถาบันทางการเงิน สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติคือการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การแบ่งปันความคิดเห็น และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังได้เห็นมุมมองที่หลากหลายจากผู้ที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ บุคคลที่ทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และ SME
   สาลินี สันติธีรากุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้แนวคิดในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ การทำแผนธุรกิจ และได้ Skills การเป็น Traniners การออกแบบวิธีการหรือหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ Structured Learning Exercises โดยจะนำไปปรับใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นในรูปแบบ Active Learning การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ SME และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจได้

เช่นเดียวกันกับ สัจศจี ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอไดนามิค พาธ จำกัด ที่กล่าวถึงโครงการฝึกวิทยากรเพื่อจัดทำแผนธุรกิจไว้ว่าเป็นโครงการฝึกอบรมที่เจาะลึกและน่าสนใจ มีกระบวนการอบรมที่เกิดการจดจำได้ง่าย และสามารถช่วยในการพัฒนา SME ในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยบูรณาการให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

บรรพต พิลาพันธ์ : ข่าว
วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ

Scroll to Top