eventesan-มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน” 

มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน” 

 

สำนักข่าว  :    eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/31761

วันที่เผยแพร่  :  21  May 2024 

Scroll to Top