มข. สอน และ สอบ ออนไลน์ หนี Covid – 19 ย้ำ ในวิกฤติมีโอกาส

“ม.ขอนแก่น รวมทุกโปรแกรม สอน และ สอบ ออนไลน์ พร้อม Consult
ดยศูนย์  LTIC KKU “

ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันเราจำเป็นต้อง Social distancing คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการกระจายโรค  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( LTIC KKU)  จึงจัด Work Shop การจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดประเมินผลในระบบออนไลน์ เพื่อบริการอาจารย์และนักศึกษา แปลงวิกฤติเป็นโอกาสตอบสนองนโยบาย Digital Transformation

สืบเนื่องจากประกาศของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศฉบับที่ 3  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563   เรื่อง การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  นำไปสู่การออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 515/2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรทั้งหมด 11,093 (สายวิชาการ 2,268 และสายสนับสนุน 8,825 รวมทั้งสิ้น 11,093 คน ) ส่วนจำนวนนักศึกษามีทั้งหมด 37,168 คน นั้นหมายความว่า ประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่รวมบุคคลภายนอกมีจำนวนมากถึง 48,261คน หากยังยืนยัน รวมผู้คนเพื่อกิจกรรมการประชุม การเรียน การสอน และการสอบ ย่อมนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอน และการสอบประเมินผลออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด – 19  ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า อาจารย์และนักศึกษา ส่วนน้อยมาก ที่จะยอมรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน และการสอบอย่างเต็มรูปแบบ  แต่เมื่อสถานการณ์บังคับจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ทดลอง  Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบเสียที

ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า สภาพการณ์ปัจจุบันบังคับทุกคนต้องมาใช้ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน  ซอฟแวร์  โปรแกรม ต่าง ๆ การทดลองใช้ครั้งนี้อาจทำให้ บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา เปลี่ยน Mindset หรือ ชุดความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ให้เกิดการทำงานผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น  ส่วนจะสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ นโยบายองค์กร ระบบบริหารจัดการด้วยวิธีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การTransformation ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว  แต่หมายรวมถึง นโยบาย  ระบบข้อมูล  Mindset บุคลากรต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ขับเคลื่อนร่วมกันเป็นองคาพยพ

“หากต้องการ Transformation  แต่ยังใช้ชุดความคิดเดิม เช่น เดิมใช้การสอบผ่านเอกสารวาง โต๊ะ 1 2 3 แล้วอยาก Transformation โดยใช้เทคโนโลยี แม้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แต่อาจารย์ยังยืนยันออกข้อสอบแบบใช้ความจำ นักศึกษาก็ลอกกันได้ง่าย นั้นหมายความว่าแม้ระบบเทคโนโลยีจะเอื้ออำนวย แต่ชุดความคิดยังเช่นเดิมก็ไม่สามารถเดินทางสู่การ Digital Transformationได้สำเร็จ  ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะต้องเดินไปควบคู่กับทุกองคาพยพ ทั้ง ระเบียบ ระบบ ประกาศ นโยบาย ต้องทบทวนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนวันนี้ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรากำลังทำอยู่  เมื่อเกิดวิกฤติ ท่านอธิการรับนโยบายกระทรวง มอบหมายคณะ  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเตรียมระบบช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาทุกช่องทาง  อาจารย์ นักศึกษา เปลี่ยน Mindset ร่วมกัน สอน สอบ ออนไลน์ ด้วยวิธีการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมา Support บุคลากรสายสนับสนุน work from home วางแผนคิดค้นวิธีใหม่ร่วมกัน  นี่จึงถือเป็นความสำเร็จ ยืนยันว่าในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ”

 

ด้านอาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร คณะบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านอาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร คณะบริหารและการบัญชี กล่าวเสริมว่า โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมาก ทั้งด้านเครือข่าย ซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยสามารถรองรับการใช้งานในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ไม่ปกติอย่างดีเยี่ยม เดิมตนใช้ ระบบอีเลินนิ่งของมหาวิทยาลัยสอนออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งสะดวกสบายมาก ส่วนการสอบ สามารถทำการออกข้อสอบและพิมพ์ข้อสอบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำเข้าในระบบได้เลย โดยเลือกใช้รูปแบบ text file กำหนดเวลาในการเข้าสอบ กำหนดค่าระบบคำตอบแบบสุ่มเรียง เพื่อป้องกันการคัดลอก กำหนดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียว สำหรับจำนวนเด็กเกิน 300 คน ไม่มีปัญหาเลย และเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนก็บริการรวดเร็วดีเยี่ยมมาก

“อย่างกรณีสถานการณ์โควิด ที่ส่งผลให้การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แต่การเรียนการสอนของเราก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยเราเลือกไปใช้รูปแบบออนไลน์ทดแทนรูปแบบเดิม และเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันทีไม่มีติดขัดหรือสะดุด มีทางเลือกในการใช้วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเราผ่านระบบออนไลน์ในหลาย ๆ รูปแบบมาก แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความพร้อมมาก ดังนั้นการ Transformation ได้เกิดขึ้นสำเร็จแล้ว สถานการณ์ขณะนี้เป็นโอกาสที่เราจะพัฒนารูปแบบใหม่ ส่งมอบความรู้ให้กับสังคม ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราที่มีองค์ความรู้ที่มีค่าสูงมาก ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศของเราได้อีกมากมาย” รศ.ดร.กฤตพา กล่าว

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับคณาจารย์ที่มีความประสงค์จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสอบออนไลน์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มีบริการรองรับ ให้คำปรึกษา แบบครบวงจร สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย ดังนี้

  1. การสอนออนไลน์ มี 3 ซอฟแวร์

ลำดับ

ชื่อโปรแกรม ความจุ/คน เวลา ความซับซ้อน

ฟังชันใช้งาน

1

google hangouts meet

250 คน ไม่จำกัด ง่าย
2

zoom cloud meeting

300 คน 40 นาที ง่าย ลูกเล่นเยอะ
3

Microsoft team

300 คน ไม่จำกัด ง่าย ลูกเล่นเยอะ

 

การจัดสอบ วัดและประเมินผลออนไลน์ มี 2 แบบ

  2.1 การสอบแบบ ปรนัย มีให้ใช้   3  ซอฟแวร์

ลำดับ ชื่อโปรแกรม ความจุ/คน ความซับซ้อน ฟังชันใช้งาน
1

Microsoft Forms

250 คน UP ง่าย -จำกัดการเข้าถึงเฉพาะอีเมล์ของ KKU เท่านั้น

-ตั้งเวลาในการเปิด ปิด ทำข้อสอบได้

– สลับตัวเลือกสลับข้อได้

2

Google Form

250 คน UP -จำกัดการเข้าถึงเฉพาะอีเมล์ของ KKU เท่านั้น

-ตั้งเวลาเปิด ปิด ทำข้อสอบไม่ได้

– สลับตัวเลือกสลับข้อได้

3

KKU e – Learning

250 คน

down

– ระบบภายใน รองรับได้ไม่มาก

-จำกัดการเข้าถึงเฉพาะอีเมล์ของ KKU เท่านั้น

-ตั้งเวลาในการเปิด ปิด ทำข้อสอบได้

– สลับตัวเลือกสลับข้อได้

 

  • การสอบแบบ อัตนัย แนะนำ 2  วิธี คือ

2.2.1 ออกข้อสอบ ส่งอีเมล์ให้ นักศึกษา ส่งเป็น  PDF ไฟล์

2.2.2  ส่งผ่านระบบ KKU e – Learning แจ้งคะแนนผ่านระบบได้

โปรแกรม ซอฟแวร์ ทั้งหมด  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดทำคลิป demo สาธิต พร้อมคู่มือการใช้งานให้อาจารย์แล้ว ตามลิงก์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=RHXZRoQUxxM&feature=share&fbclid=IwAR1gAKFer3KS_ULeHTDcT8fEUHoxfb1G_YxvkplTJTOQrnIER9tE9hG00mI

หรือ สามารถเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมีลิงก์บอกการใช้ โปรแกรมเหล่านี้ https://ltic.kku.ac.th/home/

หรือเข้า workplace หรือ หน้า เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

***หมายเหตุ  กรณี อาจารย์ไม่เข้าใจเลย ทดสอบด้วยตนเองแล้วไม่ได้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมีการจัด work shop มี 3 แบบ

  1. หิ้วโน้ตบุคมาที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนได้ 1 ห้อง สอนไม่เกิน 20 คน ไม่ให้นั่งใกล้กัน
  2. รวมตัวกันที่คณะ 5-10 คน จะมีเจ้าหน้าที่ วิ่งไปอบรมให้เลยถึงที่
  3. VDO call มาที่เรา Consult หรือ ให้คำปรึกษา ออนไลน์ แบบ case by case

ติดต่อที่ https://ltic.kku.ac.th/home/ หรือ workplace หรือ หน้า เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือโทรศัพท์ 0-4320-2899 , งานพัฒนาการเรียนการสอน 42508-12 หรือ ltic.director@kku.ac.th  หรือhttps://ltic.kku.ac.th/home/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/

“สิ่งที่อาจารย์กังวลคือ ระบบป้องกันการลอกได้ 100% ไหม ตอบว่าไม่ได้  แต่มีเทคโนโลยี ช่วยเสริม ในขณะนั่งทำข้อสอบ ให้ นศ. เข้าระบบ วิดีโอคอล ในเวลา 2 ชม. ให้ทุกคนเปิดกล้อง  ข้อสอบออกให้รัดกุม ประเมินข้อสอบตนเองว่าเปนระดับ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ หรือวิเคราะห์  ข้อสอบเดิม กับ การสอบออนไลน์ อาจไม่ได้ผลดีนัก  ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอย่างหนึ่งของการเรียนการสอน เมื่อปรับไปสอนออนไลน์ จำเป็นต้องวางแผนประเมินผลระยะยาว  อาจไม่จำเป็นต้องรอ วัดผลด้วยการ สอบกลางภาค ปลายภาค  การสอบอาจไม่ใช่คำตอบเดียวในการประเมิน นักศึกษา  ถือโอกาสนี้ทำวิจัยในชั้นเรียนขนาดย่อมของตนเองเพื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ”        ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

  

รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร คณะบริหารและการบัญชี สอนและสอบออนไลน์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กรผ่านโปรแกรม ZOOM

#Covid-19

ข่าว/ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย

Scroll to Top