muanchonthainews-นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า

นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า

 

สำนักข่าว  :      muanchonthainews.com

URL  :    https://muanchonthainews.com/?p=10005

วันที่เผยแพร่  :  20  May 2024

Scroll to Top