สถาปัตย์ร่วมใจช่วยกันทำหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือป้องกัน COVID-19

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อฯ เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  และให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองในครอบครัว  ในสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยขาดตลาดและหาซื้อได้ยาก ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณ  คุณพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์  คุณกชามาส ทินราช  คุณอรจิตรา พิริยะศรัทธา และคุณอนุสรา ไตรรัตนาภิกุล บุคลากรสายสนับสนุนที่ร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงนักศึกษาที่ร่วมมาเป็นจิตอาสามาร่วมในการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง

Scroll to Top