มข. เข้าถวายเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ แด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

​          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปยังวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำพิธีถวายเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2566 แด่ หลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม ในพิธีดังกล่าวเริ่มด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านคำประกาศเกียรติคุณ จากนั้นได้ถวายพานธูปเทียนแพ และถวายเงินรางวัลพระธาตุพนม ต่อด้วย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ถวายผ้าไตรจีวร และ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ถวายชุดสังฆทาน ตามลำดับ จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้ร่วมพิธีฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธีฯ

ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กราบนมัสการ  และอ่านคำกราบ ประกาศเกียรติคุณ  ความว่า เมื่อครั้งหลวงพ่อสายทอง เตซะธัมโม เป็นคฤหัสถ์ เป็นผู้มีวิริยอุตสาหะ ได้ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทั่งได้เข้าสู่เพศบรรพชิต ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ได้พากเพียรปฏิบัติธรรมทั้งเดินจงกรม ภาวนา ศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ และออกรุกขมูลไปยังป่าดงพงไพร รวมทั้งใช้สติปัญญาอบรมจิตใจให้คลายจากความยืดมั่นถือมั่นอยู่เป็นนิจ เมื่อได้ผลจากการปฏิบัติแล้ว ท่านได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหาย ทั้งสอนการเจริญสติภาวนา ทำบุญให้ทานเป็นผลบังเกิดความสุขสงบภายในจิตใจ

ส่วนกิจการด้านสาธารณประโยชน์นั้น หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และร่วมบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้าง โรงพยาบาลหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และส่งเสริมพัฒนาด้านการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข อาทิ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ผ้าป่าสามัคคีจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลชัยภูมิ ผ้าป่าเพื่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์ฯ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ด้วยวัตรปฏิบัติที่ได้อุทิศตน เพื่อส่งเสริพระพุทธศาสนาและด้านสาธารณประโยชน์ อย่างทุ่มเทเสียสละไม่ย่อท้อตลอดระยะเวลายาวนาน และด้วยเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวาย รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอถวายเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ จำนวน 200,000 บาท

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : งานบริการและทะเบียนการศึกษา

Scroll to Top