ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคอีสาน ระดับภูมิภาคแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทิพย์นภา 1504 ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว “ศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภูมิภาค @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การลงทุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดป้ายศูนย์ฯ ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์ทดสอบในระดับภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย


สำหรับหลักสูตร CISA ( Certified Investment and Securities Analyst) พัฒนาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลักสูตรมาตรฐานวัดความรู้สำหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพในตลาดทุนสอดรับกับพัฒนาการของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรองรับและสนับสนุนการขยายตัวทั้งด้าน Demand และ Supply ของตลาดทุนไทย มุ่งพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาเทียบเคียงได้กับคุณวุฒิ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านการ วิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยการจัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภูมิภาค @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการขยายโอกาสและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการทดสอบหลักสูตร CISA ( Certified Investment and Securities Analyst) ทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับ AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

Scroll to Top