มข.ผนึก มช. จัดค่ายอาสาพัฒนาชนบท ร่วมสร้างจิตสำนึกความยั่งยืน (SDGs) 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ “การสร้างจิตสำนึกความยั่งยืน (SDGs) สำหรับการพัฒนานักศึกษา” โดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้มี นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งขึ้นมานั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสังคมและประเทศชาติ ในขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติ ก็ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 17 ด้าน เพื่อให้ประชากรโลกอยู่ดีกินดีและมีสุขภาวะงดงามยั่งยืน ฉะนั้นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยยึดหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นกรอบและทิศทางการ สร้างการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และ การศึกษา

“วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน้อง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบท มข. – มช. ครั้งที่ 32  ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยประสบการณ์สร้างจิตสำนึกความยั่งยืน (SDGs)สำหรับพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเชื่อมภารกิจการพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนพัฒนาสังคมยั่งยืนสืบไป”

KKU joins CMU to carry out a rural development camp, aiming to create conscience in sustainable development goals (SDGs)

https://www.kku.ac.th/17689

 

Scroll to Top