สุดเก๋ กางเกงลายไดโนเสาร์ สถาปัตย์ มข. ออกแบบ ซอฟพาวเวอร์ชท้องถิ่นไทย หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบลายผ้าและลายกางเกงอัตลักษณ์ขอนแก่นภายใต้ชื่อ “ลายเมืองขอน” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นประธานในพิธีมอบ รวมถึง อาจารย์ ดร.ฐานนันด์ ศรีธงชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พรมพงศธร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษา บ่มเพาะนักศึกษาที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์  ผนวกกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่  จึงร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น สนับสนุนแนวคิดในการผลิตลายผ้าและลายกางเกงที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในชื่อว่า “ลายเมืองขอน” ภายใต้การส่งเสริมจากมูลนิธิก่อการดี

“นอกจากจะเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์แก่ท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการบูรณาการกับองค์กรณ์ทางการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อได้อัตลักษณ์ลายผ้า และลายกางเกงสำหรับจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดจำหน่ายในนามองค์กรและพันธมิตรอื่นๆเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน”

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง สอาดโฉม  เป็นหัวหน้าโครงการ และคณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กล่าวเสริมว่า  “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเรามีนโยบายในการทำงานออกแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามโครงการตามต้องการของชุมชนในพื้นที่ โดยมี ร่วมเป็นคณะทำงานประสานงานในรายวิชา AR042 304 Drawing and Illustration Design, รายวิชา AR 043 305 Art and Experimental Graphic Design  และ รายวิชา AR025 304 Graphic Design on Product and Packaging  ซึ่งรายวิชาทั้งหมดนี้สามารถนำความรู้ในศาสตร์ทางด้านการออกแบบลวดลายกราฟิก (เรขศิลป์) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบนผลิตภัณฑ์ เช่น ลายผ้า เป็นต้น ตลอดจนการสร้างแบบจำลองออกมาเป็นรูปแบบผลงานสามมิติและใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ภัณฑ์จริง ซึ่งทางคณะทำงานจึงได้จัดโครงการในรูปแบบการจัดประกวดขึ้นมา

           คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม และประธานมูลนิธิก่อการดี ได้กล่าวว่า โครงการครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกตำราเรียน คือ ให้ลงมือทำจริง จึงคุยว่าเราจะทำยังไงที่เวลาการทำงานไปแบบบูรณาการ จึงขอความอนุเคราะห์มาทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้นักศึกษาทำการออกแบบโดยได้รับความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง สอาดโฉม  ให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบลาย โดยเอาอัตลักษณ์ความเป็นขอนแก่นมา มองดูแล้วรู้ว่าถ้าเป็นไดโนเสาร์ให้คิดถึงขอนแก่น

“เราก็จะเห็นว่าช่วงนี้กางเกงไดโนเสาร์มีเยอะมาก แต่ทำไมต้องมีกางเกงไดโนเสาร์ก่อการดี เพราะคนที่ซื้อคุณคือส่วนหนึ่งที่จะไปขับเคลื่อนแบ่งปันสังคมที่จับต้องได้ในจังหวัดขอนแก่นด้วยกัน มูลนิธิทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชุมชนและไปสร้างสังคมแบ่งปันกันที่จับต้องได้จริง ตอนนี้เราทำอยู่ที่หนองเรือ ต.กุดกว้าง พอเราซื้อกางเกงไดโนเสาร์ไปนี่คือส่วนนึงคุณได้มาช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดขอนแก่นไปด้วย กางเกงไดโนเสาร์ผลิต ลอตแรกจำนวน 1,000 ตัว ราคาขายปลีก ขนาดฟรีไซต์อยู่ที่ตัวละ 269 บาท ขนาด 3XL ตัวละ 399 บาท จัดจำหน่ายที่มูลนิธิก่อการดี เรามองว่ามองว่าจะต่อยอดยังไงให้คนในชุมชนได้มีโอกาสมีรายได้  อันนี้คือราคาขายปลีกแต่เราจะมีราคาขายส่งให้แก่อำเภอแต่ละอำเภอ ให้วิสาหกิจแต่ละชุมชน ให้หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดแต่ละที่มารับที่เราเป็นราคาที่เรามีช่องทางที่จะเหลือให้ทำกำไรคือทุกคนจะได้ช่วยกัน คนเย็บคนพิมพ์เป็นคนในจังหวัดขอนแก่น ซื้อขาย กิน ใช้ถูกการขับเคลื่อนภายในจังหวัดขอนแก่นเรา”

ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อกางเกงอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น “ลายเมืองขอน” สามารถติดต่อสอบถามทางมูลนิธิก่อการดีได้ในช่องทาง Facebook :  มูลนิธิก่อการดี

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท ได้แก่
นายประกาศิต อัฐนาค และ นางสาวขวัญชนก ใจกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบ

รางวัลความคิดสร้างสรรค์เพื่อการต่อยอด จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ได้แก่ นายกิตติพงศ์ ทินราช  นางสาววราทิพย์ กลั่นบิดา และนายธนโชติ เอี่ยมศรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท ได้แก่
นายทัศน์พล ปกครอง และ นางสาวปุณยวีร์ เนียมเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบ

So Cool! KKU Architecture designs ‘dinosaur-patterned pants’ – another soft power of Thai locals for Khon Kaen economic growth

https://www.kku.ac.th/17660

 

ภาพและข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top