มข.จัดเต็ม! อบรม “Design Thinking” ปลุกไฟนวัตกร สู่เส้นทางผู้ประกอบการ

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร Design Thinking” ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หลักสูตร “Design Thinking” ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (อาจารย์เก้) FoodInnopolis Accelerator Platform Manager เป็นวิทยากร โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงออกแบบ กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคิดวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาไอเดีย และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบรรยากาศกิจกรรม Workshop เป็นไปด้วยความอบอุ่น วิทยากรให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมอย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจของตนเอง และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง หาแนวทางแก้ไขปัญหาพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นระบบสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างจริงจัง

การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีศักยภาพในการเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โกษาจันทร์
เรียบเรียง : มัลลิกา ปลั่งกลาง

Scroll to Top