มข.จัดแถลงชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิเส้นด้ายในคน แบบรวดเร็ว

สำนักข่าว: มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ online news network
URL: www.youtube.com/watch?v=rpt8UmLNa2E
วันที่เผยแพร่: วันที่ 3 มี.ค. 2563

Strongyloidiasis ICT Kit เป็นนวตักรรมชุดทดสอบแบบรวดเร็วชุดแรกของโลก ใช้วินิจฉัยโรคพยาธิเส้นด้าย หรือโรค พยาธิสตรองจิลอยด์ในคน ชื่อว่าพยาธิสตรองจิลอยดิส สเตอร์โครอลลิส (Strongyloides stercoralis; Ss) ด้วยเทคนิค Lateral flow คล้ายตรวจการต้ังครรภ์ ใช้ตรวจหาแอนติบอดีในน้ำเลือด (ซีรั่ม) ผู้ป่วย ใช้ง่าย สะดวก อ่านผลด้วยตาเปล่า ณ จุด ทดสอบ ภายใน 15 นาที ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง บุคลากรในห้องปฏิบัติการทั่วไปใช้ชุดทดทดสอบได้มีค่าความไว 93.3% และค่าความจำเพาะ 83.7%

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ หรือ พยาธิเส้นด้าย เกิดจากพยาธิสตรองจิลอยด์ หรือ พยาธิเส้นด้าย ซึ่งเป็นพยาธิตัวกลม ขนาดเล็ก พบที่เยื่อบุลำไส้เล็กของคน ทั่วโลกพบการติดเชื้อประมาณ 30-100 ล้านคน ประเทศไทยพบอัตราการติดเชื้อสูง ทุกภูมิภาค ในภาคอีสานบางพื้นที่พบสูงถึง 60% คนติดโรคจากตัวอ่อนพยาธิระยะที่ 3 ในดินไชเข้าผิวหนังเมื่อสัมผัสดิน ไชไปตามกระแสเลือด สู่หัวใจ ปอด และกลืนลงสู่ลำไส้เป็นตัวเต็มวัยในลำไส้เล็ก ออกไข่เพิ่มจำนวนตัวอ่อนและเป็นตัวเต็มวัย อาการที่พบบ่อยของผู้ติดเชื้อ เกิดจากระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของพยาธิ เช่น เกิดรอยโรคที่ผิวหนัง พบปอดอักเสบ ปอด บวม มีไข้ไอ หากติดเชื้อรุนแรง/เรื้อรัง เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง อุจจาระเหลว/เป็นน้ำ ลำไส้มีการดูดซึมอาหารผิดปกติ น้ำหนักตัวลด ซีด ผู้ที่ได้รับสารสเตียรอยด์ในขนาดสูงเป็นเวลานาน เมื่อติดเชื้อพยาธิจะทำให้มีการติดเชื้ออย่างรุนแรง เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต การวินิจฉัยโรคที่แน่ชัดจึงมีความสำคัญ ในผู้ป่วยที่จะเปลี่ยนถ่าย อวัยวะ หรือรักษาด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์  วิธีการตรวจหาพยาธิเส้นด้ายที่ดีที่สุด โดยนำอุจจาระมาตรวจใต้กลอ้งจุลทรรศน์ หรือเพาะเลี้ยงในจานวุ้นอาหารนาน 2-3 วัน แต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ต้องอาศัยนักปรสิตวิทยาที่เชี่ยวชาญบางครั้งพยาธิไม่ ออกมาในอุจจาระ การตรวจหาแอนติบอดีในซีรั่มด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วที่ผลิตขึ้น จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย

สำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับในคนไทย เกิดจากตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ตับชนิด Ov ที่อยู่ในท่อน้ำดี คนติดพยาธิจากการบริโภคปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด เช่น ปลาขาว ปลากระสูด ปลาตะเพียน ฯลฯ ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อแบบดิบๆ ในอาหารจานโปรดเช่น ก้อยปลา ลาบปลา ตัวเต็มวัยพยาธิก่อให้เกิดท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง บางรายกินยาฆ่าพยาธิทุกปี และยังบริโภคปลาดิบ ทำให้มีการติดพยาธิซ้ำๆ ท่อน้ำดีเกิดการอักเสบเรื้อรังและรุนแรงเร็วขึ้น อาจพบภาวะตับแข็ง ท่อน้ำดีหนาตัวขึ้นเกิดการอุดตัน ตาเหลือง-ตัวเหลือง ตับอ่อนอักเสบ เซลล์ท่อน้ำดีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดี อาการที่พบบ่อยเมื่อเริ่มแสดงอาการ เช่น แน่นท้อง จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงซ้าย อาการ “ออกร้อน” ที่ท้องหรือหลัง เป็นลักษณะพิเศษที่พบในโรคพยาธิใบไม้ตับ การวินิจฉัยโรคที่น่าเชื่อถือที่สุด คือ ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับใต้กล้องจุลทรรศน์ แต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ต้องอาศัยนักปรสิตวิทยาที่เชี่ยวชาญ และบางครั้งไข่พยาธิไม่ปนออกมาในอุจจาระ ทำให้วินิจฉัยโรคไม่ได้ การตรวจหาแอนติบอดีในซีรั่มด้วยชุดทดสอบนี้จึงเป็นแนวทางใหม่ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

Strongyloidiasis ICT Kit ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน  Strongyloidiasis ICT Kit ผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9001 (2015) และ ISO 13485 ในประเทศไทย โดยฝีมือทีมนักวิจัยจาก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบริษัทเคสเทรล ไบโอไซเอ๊นซ์(ประเทศไทย) ไดรับสิทธิ์จาก สกสว. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ / มวลชนไทยนิวส์

Scroll to Top