สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารืออำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ลุยแก้ไขปัญหา OV CCA

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ความร่วมมือกับ วช.และ กขป.เขตพื้นที่ 7 เข้าร่วมประชุมกับ พชอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการทั้งอำเภอ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รศ.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะทำงานและภาคีเครือข่าย อาทิ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 นำโดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 เข้าร่วมประชุมหารือกับ พชอ.เชียงขวัญ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงขวัญ โดยมีนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงขวัญ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเชียงขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายก/ปลัด อบต. ผู้อำนวยการ รพ.สต.พร้อมด้วยภาคประชาสังคม จำนวนกว่า 100 คน

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นภัยร้ายที่ทำลายชีวิตคนอีสาน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละ 20,000 คน เท่ากับเครื่องบินตกที่อีสานปีละ 100 กว่าลำ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการทานอาหารจากปลาเกล็ดขาวแบบสุกๆ ดิบๆ ของประชาชน ซึ่งจะรับพยาธิใบไม้ตับเข้าไปและพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต พื้นที่ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีอัตราผู้ติดพยาธิใบไม้ตับที่ค่อนข้างสูง อาจจะเพราะมีแม่น้ำชีไหลผ่านเกือบทั้งตัวอำเภอ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคปลาดิบ โอกาสที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ตับค่อนข้างสูง ดังนั้นเราจึงเลือกพื้นที่นี้เพื่อลงมาแก้ไขปัญหา เราทำงานร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้นำเอานวัตกรรมและงานวิจัยด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ กระตุ้นการแก้ไขปัญหาผ่านภาคประชาชนคู่ขนานกับการขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ผ่านกลไกการทำงานของ พชอ.และภาคประชาสังคม ครอบคลุมการแก้ปัญหาในทุกมิติ ตั้งแต่การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้เยาวชนผ่านสถานศึกษา การวางระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล การตรวจและรักษาสัตว์รังโรค นำไปสู่การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและนำกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาต่อไป “

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อำเภอเชียงขวัญ เป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด (อีกหนึ่งที่คือ อ.ศรีสมเด็จ) ที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้ลดน้อยลงที่สุด ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกัน นำไปสู่การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top