สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแสดงแสง สี เสียง ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการแสดง บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในการจัดการแสดง สี เสียง ในประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ร่วมกับโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และชุมชนในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย เป็นการบูรณาการและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในการจัดการแสดงและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาและนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในรูปแบบการแสดง เพื่อสร้างแรงจูงใจและตระหนักรู้ในประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม และการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของการเป็นผู้สร้างสรรค์และบริหารจัดการแสดงให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการแสดงอีกด้วย

ในครั้งนี้สาขาวิชาการแสดง จัดการแสดง แสง สี เสียง ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เรื่อง ฟ้าหยาดศรัทธา มาลาข้าวตอก มหาชนะชัย  นำเสนอถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ความผูกพันทางเครือญาติ สายตระกูล และธรรมชาติแม่น้ำชี สังคมเกษตรกรรมการปลูกข้าว และข้าวในพิธีกรรมความเชื่อของชาวอำเภอมหาชนะชัย ที่ครั้งนี้มุ่งนำเสนอถึงประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ซึ่งเป็นประเพณีที่ประดิษฐ์ข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาว แทน “ดอกมณฑารพ” แห่งสรวงสวรรค์ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ใน “งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของชุมชนลุ่มน้ำชี แห่งบ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชาวบ้านจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทน “ดอกมณฑารพ” อันเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ แล้วจัดขบวนแห่ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา เฉพาะที่ชุมชนบ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

การแสดงแสง สี เสียง แบ่งการแสดงออกเป็น 6 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 มเหศักดิ์ มหาชนะชัย องก์ที่ 2 อารยธรรมลุ่มน้ำชี องก์ที่ 3 สร้างบ้านแปงเมือง มหาชนะชัย องก์ที่ 4 บ้านฟ้าหยาด ภูมิสถานศรัทธา องก์ที่ 5 ตำนานข้าวตอกดอกมณฑารพ และองก์ที่ 6 โฮมบุญโฮมศรัทธา แห่มาลาข้าวตอก ออกแบบการแสดงและประพันธ์บท โดย อาจารย์ดร.พงศธร ยอดดำเนิน กำกับการแสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ควบคุมและอำนวยการแสดงโดยคณาจารย์สาขาวิชาการแสดง การแสดงครั้งนี้ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝึกซ้อมโดยนางสาวธนิศรา สาธุจรัญ ที่สำคัญอำนวยการสร้างการแสดงโดยนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย

Scroll to Top