อบรมเชิงปฏิบัติการสอนการประดิษฐ์หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรค

1174


วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับบุคลากรภายใต้โครงการ KKU MAKER SPACE WORKSHOP CHALLEMCE D.I.Y. HYGINIC MASK อบรมเชิงปฏิบัติการสอนการประดิษฐ์หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรค ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายสำนักหอสมุด ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.มณีรัตน์ ภัทรจินดา บุคลากรอาวุโสจากคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมี รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วย คุณ ยุภาพร ทองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมโครงการ KKU MAKER SPACE ร่วมในงาน

ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์ข่าว
ภาพ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ