IS KKU คณะสหวิทยาการ ลงนาม MOU และสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันต่างประเทศ Souphanouvong University, Lao PDR

ระหว่างวันที่  22 – 23  มกราคม  2567 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ MOU และสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันต่างประเทศระหว่าง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการและคณะ กับ Faculty of Economics and Tourism, Souphanouvong University, Lao PDR นำโดย Assoc. Prof. Dr. Thongphan Chanthavone และคณะ  ณ  Faculty of Economics and Tourism, Souphanouvong University

โครงการนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกับสถานบันในต่างประเทศ ด้านบุคลากร วิจัย และการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศใน  อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking)  ซึ่งกำหนดผลลัพท์กลยุทธ์ไว้ KR 31 จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ดำเนินการกับสถานบันในต่างประเทศ

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา) ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ โดยพยายามจัดทำโครงการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

Scroll to Top