มข. จับมือ ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และ ธนาคารออมสิน (MOU) การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง หวังลดความขัดแย้งไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่คู่ความ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมลงนาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ระหว่าง ศาลจังหวัดขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และ ธนาคารออมสิน ในการนี้มี นายชะรัตน์ สุวรรณมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค ๑๑ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลจังหวัดขอนแก่น

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน หรือลูกหนี้มีโอกาส ในการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคาร ออมสิน จึงได้มีข้อตกลงร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือด้านไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง จึงได้ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องขึ้น

นายชะรัตน์ สุวรรณมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 กล่าวว่า ที่มาของการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้อรรถคดีได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นธรรม โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อที่ 1 ที่พึ่ง : ศาลยุติธรรมพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อน หรือมีข้อพิพาท เพื่อให้ความขัดแย้งลดลงด้วยความสมานฉันท์ไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่คู่ความ โดยมีผู้ประนีประนอมทำหน้าที่เป็น ผู้ช่วยเหลือเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาในการยุติข้อพิพาทเพื่อให้คู่พิพาทสามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สัมฤทธิ์ผล เน้นความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาลยุติธรรม

“นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และสมควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงขอให้ หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีช่องทางยุติข้อพิพาทก่อนจะมีการฟ้องคดีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นธรรม”อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 กล่าว

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เป็นทางออกที่ดีสำหรับคู่กรณี ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ทำให้สามารถตกลงกันได้ ในขณะเดียวกัน MOU  จะสามารถขับเคลื่อนไปได้ก็ต่อเมื่อ ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ไปยังประชาชน ฉะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญ ที่เราต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล”  

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกมี ศาลจังหวัด ขอนแก่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น ทำบันทึก ข้อตกลงกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และชุดที่ 2 ศาลจังหวัดขอนแก่น ทำบันทึก ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคารออมสิน

Scroll to Top