Happy University : หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ด้วยหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ณ ห้อง2101 ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ม.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ และวิทยากรนำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และ อ.วรรณี หุตะแพทย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะทำงานโครงการฯ
โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นนักสร้างสุขประจำส่วนงาน พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และฝึกปฏิบัติ การสร้างเสริมสุขภาวะ ความสามารถ ความผูกพันองค์กร ความสุข สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร (6 เสาหลัก) เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Model) ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีตัวแทนนักสร้างสุขของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ท่าน พร้อมรับมอบใบเกียรติบัตร

 

ภาพถ่ายกิจกรรมภายในงาน เพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1oe1qSvn088J190XLLNmyU4ilXGDONu4e?usp=sharing
ภาพถ่ายโดย : คุณสุภิรัฐพงศ์ พงศ์ศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top