มข. ผนึกกำลังผู้บริหาร ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ EdPEx 300 หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการถอดบทเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Sharing EdPEx) & Good Practice ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจงวัตถุประสงค์และเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  บรรยายเรื่อง ถอดบทเรียนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศและการเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่ EdPEx300  ( Education Criteria for Performance Excellence) หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กว่า 100 ท่าน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

   รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า EdPEx 200/300 คือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  TQA ฉะนั้นเมื่อได้ความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ เชื่อว่าจะสามารถ พัฒนาบริหารจัดการให้ผ่านเกณฑ์ EdPEx ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน  สำหรับคณะที่ยังไม่ผ่าน  EdPEx 200/300 ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้จากคณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จ   บทบาทของ Coach/ Facilitator   และบทบาทของผู้ตรวจประเมินภายใน  รวมทั้งกล่าวสรุปถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)ใช้เกณฑ์แบบเดียวกับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ใช้กับระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  ทุกท่านทราบดีว่า เกณฑ์จะตั้งคำถามให้สถาบันพิจารณา มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ  นำระบบไปใช้อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ และทั่วถึง ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  ผลการปรับปรุง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและทิศทาง ที่มุ่งหวัง ผลลัพธ์ของการปรับปรุง สร้างความยั่งยืนได้หรือไม่ ซึ่ง EdPEx 200/300 ในระดับคณะนั้นไม่ยาก แต่ มหาวิทยาลัยต้องเป็นกลไกช่วยเหลือคณะเพิ่มมากขึ้น  หนุนบทบาทเป็นผู้แนะนำชี้แนะให้คณะมีความสามารถต่อเนื่อง  และเพิ่มความเข้มข้นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อจะนำผลการตรวจประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ภายในงานมีการบรรยายและเชิญตัวแทน จากคณะที่ได้ EdPEx 200, EdPEx 300 และคณะที่ผ่าน TQC (คณะแพทยศาสตร์) TQC Plus (คณะทันตแพทยศาสตร์)    มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสวนาเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx”(คณะที่ผ่าน EdPEx300/TQC) โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากนั้นเสวนาเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (คณะที่ผ่าน EdPEx200) โดย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  คณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูแก่คณะที่ได้ EdPEx 200, EdPEx 300 และคณะที่ผ่าน TQC อีกด้วย

 

ข่าว / ภาพ :  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา , จิราพร  ประทุมชัย

 

Scroll to Top