มข.จัดอบรมทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ และ สารบำรุงดินอย่างง่าย มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่ประชาชนที่สนใจ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์และสารบำรุงดินอย่างง่าย โดยมี ผศ. ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช ผศ.ดร.วิยะดา มงคลธนารักษ์ เป็นวิทยากร ในการนี้มี ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 20 คน ณ ห้อง SC7109 และ SC7110อาคาร SC07 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช เปิดเผยว่า งานที่ตนเองทำอยู่ในห้องปฏิบัติการ สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการตรวจคุณภาพของปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยจุลินทรีย์ จากองค์ความรู้ในห้องปฏิบัติการ จึงต้องการจัดการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป และ ผู้ที่สนใจทางด้านการเกษตร

“เรามองว่าองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการนี้ น่าจะไปเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป จึงไปหารือกับท่านรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยคณบดี ท่านจึงเห็นควรให้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งผู้ที่มาอบรมในวันนี้ มีทั้ง บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่ามข. เจ้าของกิจการทางด้านการเกษตร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่สนใจ อาจารย์หลายท่านก็เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เชื่อว่าผู้ที่เข้าอบรมจะสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าปุ๋ย อินทรีย์หรือสารบำรุงดินที่ผลิตขึ้นมาใช้เองนั้น พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง นอกจากนี้การได้ฝึกทักษะการตรวจวัดคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และสารบำรุงดินอย่างง่ายยังสามารถนำไปทำต่อที่บ้านได้ด้วยตนเอง
อีกด้วย”

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top