มข. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ และรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยชอนแก่น ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลหรือนิติบุคคลและองค์กร ที่กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรางวัลศรีมอดินแตง  เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ประพฤติตน และมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เป็นประจำทุกปี โดยจะได้เข้ารับพระทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

โดยในปี 2566 ผู้ได้รับ างวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2566  ประเภทนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทนันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corporation Limited) ส่วนประเภทบุคคล ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ฯ  และ รางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2566  บุคลากรประเภทสนับสนุน ได้แก่ นายสถิตย์ แก้วบุดตา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่วนบุคลากรประเภทวิชาการ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

างวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2566  ประเภทนิติบุคคล

บริษัทนันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corporation Limited)  ซึ่งเป็น บริษัทก่อสร้างชั้นนำ และให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงสถานศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา  ให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์  เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และเปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างของบริษัท และเข้าค่ายวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าปฏิบัติงานในบริษัทเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ จึงเป็นองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประเภทนิติบุคคล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป

รางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2566  บุคลากรประเภทสนับสนุน

นายสถิตย์ แก้วบุดตา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานอธิการบดี  เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและเป็นรักของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานทุกระดับ เป็นผู้ที่มีความสุภาพและอ่อนน้อม  เป็นกัลยาณมิตรกับทุกผู้คน ตั้งมั่นในความถูกต้อง เป็นผู้มีคุณธรรมบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองคลองธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสามารถและศักยภาพทางด้านการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างยิ่ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด และยึดหลักธรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร อันนำมาซึ่งผลงานและภาพชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากรสนับสนุน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :    พรทิพย์  คำดี  /  พงศ์พันธ์  คำสิงห์

Scroll to Top