อธิการบดี มข. ร่วมงานฉลองครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย University of Tsukuba’s 151st + 50th Anniversary Ceremony

วันที่ 30 กันยายน 2566 รองศาสตรจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมงานฉลองครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย University of Tsukuba’s 151st + 50th Anniversary Ceremony ประเทศญี่ปุ่น การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Tsukuba มีความร่วมมือทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เช่น ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา การวิจัย ประชุมวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น ในการนี้ รองศาสตรจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้มอบของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นแด่ Professor Nagata Kyosuke อธิการบดี University of Tsukuba ในโอกาสฉลองครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ยังได้หารือร่วมกับ Professor IDA Yoshiyasu, the Dean of Institute of Human Sciences และ Professor FUJITA Teruyuki เกี่ยวกับการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายโต้โครงการ CAMPUS-ASIA 6 และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 4 คน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และไปแลกเปลียน ณ University of Tsukuba ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566

ข่าว: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

Scroll to Top