ทันตแพทย์จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “60 ปีที่พากเพียร..สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นางสาวชุลีพร สุปัญญา นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ นางมณีวรรณ ยอดบุญมา นางชมพูนุท โพคะรัตน์ศิริ และนายประทีป ปล้องยาง มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีกว่า 300 คน จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งเจ็ดท่านเป็นบุคลากรอาวุโส ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อันทรงคุณค่า และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง คุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้ให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะยังอยู่ในความทรงจำของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทันตแพทย์ ทุกคนสืบไป การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงการลดบทบาทภาระหน้าที่ของท่านเท่านั้น

โดยภายในงานจัดให้มีประเพณีไทยโบราณ “บายศรีสู่ขวัญ” ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 7 ท่าน พร้อมผูกข้อต่อแขนอวยพรโดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรรเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมกับการแสดงความมุทิตาจิตโดยท่านคณบดีเป็นผู้แทนของบุคลากร และการกล่าวแสดงความขอบคุณจากผู้เกษียณอายุราชการโดยนางสาวชุลีพร สุปัญญา เป็นแทนกล่าวในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงแทนคำขอบคุณจากบุคลากรจากโรงพยาบาลทันตกรรม และบุคลากรจากสำนักงานคณบดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ซาบซึ้ง และประทับใจ

 

 

แม้วาระแห่งการปฏิบัติงานจะมาถึงจุดสิ้นสุด แต่คุณงามความดี และคุณูปการที่ทุกท่านได้ทำไว้ จะยังคงอยู่และต่อยอดให้กับกับคนรุ่นใหม่ และท่านจะอยู่ในความทรงจำของเรา “ชาวทันตะ” ตลอดไป

ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
ต้นไม้ใหญ่  โน้มกิ่งใบ บังไอร้อน
ได้หลบซ่อน  ปลอดภัย   ใต้ใบหนา
แผ่ร่มเงา  กันสายฝน  ชลนภา
แก่พวกเรา  เหล่าสุทธา  สิโนบล
หกสิบฝน  หกสิบหนาว ที่ก้าวผ่าน
คอยประสาน  ภารกิจ  ประสิทธิ์ผล
ประสบการณ์  เล่าขานสู่  อนุชน
ยังเปี่ยมล้น  ในดวงจิต  มุทิตา 

(ประพันธ์โดย : ทพ.ศุภัทรวิชญ์ เหมะธุรินทร์ (ทันตแพทย์ มข.รุ่นที่ 35)

**หนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

Scroll to Top