พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๗ ท่าน คือ นางสาวชุลีพร สุปัญญา  นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย   นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ   นางมณีวรรณ ยอดบุญมา   นางชมพูนุท โพคะรัตน์ศิริ     และนายประทีป ปล้องยาง  กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เริ่ม ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนิธิภาวีศรีสุข ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top