การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 เวทีแสดงพลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยไทย

ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ถือเป็นเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพสายสนับสนุน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่นในสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ   ปขมท. ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาครบรอบ 27 ปี  ในปี พ.ศ.2563 โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานที่จัดประชุมแห่งแรก จึงอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานที่แห่งจุดเริ่มต้นของ ปขมท.  ปัจจุบันมีวารสารวิชาการ ปขมท. ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มี นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น  ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20

โดยในปีนี้ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 เรื่องความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ที่ห้องศรีจันทร์บอลรูม  โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  การประชุมจัดขึ้นระหว่าง 20-21 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวาต้อนรับ  นายคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20  กล่าวต้อนรับ และ มี ผศ. ดร. สุรพล  เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดงาน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
นายคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 กล่าวต้อนรับ
ผศ. ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน

ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 220 คน ภายในงานมีพิธีมอบเข็มรางวัล โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ให้บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562 ได้แก่ ผลงานดีเด่นด้านบริหาร คือ นายพร  พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้านวิชาชีพดีเด่น  คือ ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล  นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ดร.สุพนิดา  วินิจฉัย  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านลูกจ้างดีเด่น คือ นายอัมรินทร์  บุญเรือง พนักงานบริการทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จากนั้นมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562ด้านบริหาร คือ นายพร พรมมหาราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562 ด้านวิชาชีพดีเด่น คือ ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น คือ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย นักวิจัยชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562 ด้านลูกจ้างดีเด่น คือ นายอัมรินทร์ บุญเรือง พนักงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ กับ Thai PBS

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวาต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้คณะทำงานของเราได้เข้าร่วมประชุมในงานประชุมประจำปี  ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย      (ปขมท.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และนำเหตุการณ์ของสังคม โดยการร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ได้รับความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะไปพัฒนางานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น ซึ่งในขณะนี้โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมันไปเร็วมาก ทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการสัมมนาเรื่อง ดิจิทัล เพราะว่าได้เข้าสู่สังคมของเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วความต้องการของสังคมในการที่จะมีบุคลากรสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันสูงมาก จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่ในการให้การศึกษา ฝึกอบรม การสร้างบุคลากรเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคม ที่จะทำให้สังคมมีการทำงานที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมจะเข้าสู่สังคมยุคใหม่ เพราะฉะนั้นในระยะเวลา อีก 4-5 ปีข้างหน้านี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอน การทำงาน ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในส่วนของความกังวลในเรื่องการทำงานจะต้องมีการฝึกอบรม ให้แก่นักศึกษาที่เรียนจบแล้วได้มีงานทำได้ทันที และเปิดโปรแกรมพิเศษสำหรับบุคลากรที่ทำงานแล้วให้มีทักษะด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมที่จะปรับปรุงตัวเองต่อไป

นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท. ชุดที่ 20 ให้สัมภาาณ์กับทีมข่าว กองสื่อสารองค์กร มข.

นายคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20  กล่าวว่า   “ความเป็นมาของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย  ( ปขมท.) ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 27 ปีแล้ว ซึ่งจุดประสงค์ของก่อตั้งเพื่อเป็นการรวมตัวกันของสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ที่จะมีสายอาจารย์เป็นสายหลัก และสายสนับสนุน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้สอนแต่เป็นสายสนับสนุนงานฝ่ายวิชาการ โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาในการทำงาน และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กรอีกด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพขึ้น ในปัจจุบันเรามีเครือข่ายวิชาชีพของ ปขมท. กว่า 40 เครือข่าย ซึ่งสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยจะทำงานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น ฝ่ายการเงินจะสื่อสารกับฝ่ายวิศวกรไม่เข้าใจ ทำให้เราต้องมีเครือข่ายนี้ขึ้นมา นอกจากนั้นเราก็ยังมีการสนับสนุนเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อที่เขาจะได้ทำงานในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น   เมื่อมีเวทีสำหรับพวกเขาก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ที่สำคัญได้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ที่จะนำมาประกาศให้คนอื่นทราบและใช้เป็นแนวทางในการทำงานที่มีคุณภาพ ในส่วนของวาสารวิชาการ ปขมท. เป็นวารสารที่เราจัดทำขึ้นและตีพิมพ์ให้แก่สายสนับสนุนที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมาเราได้เข้าสู่ TCI 2 หรือการประเมินผลงานทางวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่จะมีเกณฑ์ตีพิมพ์หลายครั้งที่ทำให้เราเข้าสู่ระบบนี้ได้และทุกฉบับได้มีการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ สุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมกลุ่มกันทำงานของคนที่มีเป้าหมายร่วมกันในการทำให้เกิดผลสำเร็จที่ดีขึ้นต่อไป”

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว กองสื่อสารองค์กร มข.

ด้าน ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้   สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเห็นตรงกันว่า “องค์กรมีความเป็นเลิศได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคลากรที่อยู่ในองค์กร และบุคลากรก็จะดีเลิศได้เพียงใดขึ้นอยู่กับองค์กรสนับสนุนส่งเสริมทำให้พวกเขาเป็น” ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพและมีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน  

เขียนข่าว : ชุตินันท์ พันธ์จรุง /วนิดา บานเย็น
ถ่ายภาพ  : อรรถพงษ์  ฮามพงษ์

ม. ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมเตรียมการจัดตั้งให้ มข.เป็นศูนย์วิซาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top