COLA KKU จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม” ให้กับผู้อำนวยการกองคลังหรือสำนักคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้หรือฝ่ายจัดเก็บรายได้ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 แห่ง ได้แก่ อบจ.กาฬสินธุ์ อบจ.ขอนแก่น อบจ.ชัยภูมิ อบจ.นครพนม อบจ.นครราชสีมา อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ.เลย อบจ.สกลนคร อบจ.หนองคาย และ อบจ.อุดรธานี ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยข้อมูลขนาดใหญ่และการสะกิดเตือน (Hotel Tax) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ให้กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สอวช. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยการพัฒนารายได้ท้องถิ่นและการพึ่งพาตนเองทางการคลัง” อาจารย์ชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์ นักวิจัยจากศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการสะกิดเตือนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น” จากนั้นเป็นการ workshop การใช้เครื่องมือและวิธีสะกิดเตือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรมและแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาการวิจัย โดย ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และคณะนักวิจัย

Scroll to Top