สถาปัตย์รับมอบทุนการศึกษาเพิ่มโอกาสการศึกษาสำหรับ นศ.ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดี พร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริจาคทุนการศึกษา โดยทุนนี้บริจาคโดยคุณแม่วรรณพร พุ่มพวง ซึ่งมีท่านพระครูฉันทธรรมานุรักษ์ (พระอาจารย์สุภาพ ฉันทชาโต) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นผู้แทนในการมอบทุน เพื่อเข้ากองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยท่านได้บริจาคทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท รวมกับในส่วนเดิมที่คุณแม่วรรณพร พุ่มพวง เคยได้บริจาคไว้ในกองทุน พนวรรธ พุ่มพวง กว่า 510,000 บาท

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญในการบริจาคทุนทรัพย์ในครั้งนี้และทุก ๆ ท่านที่ได้บริจาค และนำเงินที่ได้บริจาคไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว สนับสนุนการเรียนตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค หากท่านใดที่ประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณอรสา จุลมา หรือ คุณกรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์ ที่งานวิชาการและวิจัย เบอร์โทรศัพท์ 081-5745933

ภาพ : จักริน เงินอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top