ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการในประชาคมอาเซียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ช่วงเช้า ศูนย์อาเซียนศึกษา ฝ่ายการต่างประเทศ ได้จัดอบรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการในประชาคมอาเซียน : ศึกษากรณีการขนส่งทางราง ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ร่วมกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้ากิตติมศักดิ์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมเป็นวิทยากร พร้อมดร.รองรัตน์ วิโรจน์เพชร ตัวแทนศูนย์อาเซียนศึกษา และคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว โดยมีคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านกฎหมาย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย ในการนี้ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จะนำคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางมาเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิชาการและวิจัย ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสต่อไป
ช่วงบ่ายทางคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อเยี่ยมชมกิจการและหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ศูนย์อาเซียนศึกษา ฝ่ายการต่างประเทศ โดย ดร.รองรัตน์ วิโรจน์เพชร คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้ากิตติมศักดิ์จังหวัดขอนแก่น วิทยากร และคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขนส่งระบบรางและโลจิสติกส์ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามอยู่ติดกับชายแดนประเทศจีน (เมืองโม่ฮาน เขตสิบสองปันนาของจีน) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานสปป.ลาวและเจ้าหน้าที่บริษัทไห่เฉิงยูนนาน ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม แขวงหลวงน้ำทา มีจุดเริ่มต้นจากการเกิดขึ้นของถนนสาย R 3 A เส้นทางเชื่อมพรมแดน 3 ประเทศ จีน-ลาว-ไทย ประเทศ สปป.ลาวได้ให้สัมปทานบริษัทนักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาก่อสร้างและบริหารจัดการและหานักลงทุนเข้ามาลงทุน มีอายุสัมปทาน 50 ปี และต่อสัญญาได้ครั้งละ 20 ปี จำนวน 2 ครั้ง รวม 90 ปี ส่วนประเทศ สปป.ลาว รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามประกอบด้วย 4 เขต ได้แก่ เขตการค้าและการเงิน เขตการศึกษาและการแพทย์ เขตท่องเที่ยวและพักผ่อน เขตอุตสาหกรรมแปรรูปการขนส่งและโลจิสติกส์

ข่าว/ภาพ: ศูนย์อาเซียนศึกษา มข.

Scroll to Top