มข.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” KKU CSV 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยได้รับความร่วมมือตัวแทนจากคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมกว่า 30 คน

สำหรับโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้นในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชุมชน ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” อาทิ การออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี การตรวจคัดกรองโรคไต การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยง การจัดพื้นที่ให้แก่ชุมชนจำหน่ายสินค้าเกษตรในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ การรับบริจาคโลหิต การให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ การให้บริการให้คำแนะนำเรื่องสมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรมซึมเศร้า การประเมินภาวะเครียด และการประเมินด้านความจำ สมองเสื่อม การให้บริการให้ความรู้และทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว การให้บริการ KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน มุมอ่านหนังสือสำหรับเยาวชน การให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน การให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการให้บริการการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกและการบริการระงับปวดและฝังเข็ม เป็นต้น

 

Scroll to Top