มข.จับมือ ป.ป.ช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

 

มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร
มข.จับมือ ป.ป.ช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร

     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำโดย นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 (ป.ป.ช.ภาค 4) ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสององค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ, นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันการทุจริต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร
มข.จับมือ ป.ป.ช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร

     พิธีเริ่มขึ้นโดย นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 (ป.ป.ช.ภาค 4) กล่าวถึงความร่วมมือสำหรับ ปปช. และรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับเรื่องทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กัดเซาะความเจริญก้าวหน้า ของประเทศ การที่ ป.ป.ช.ได้มีแผนงานที่จะทำในหลายมิติและรูปแบบถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในส่วนภาคการศึกษาเรามีหน้าที่โดยตรงในการให้ความรู้ การอบรมระยะสั้น และด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องออกไปทำงานในอนาคต ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์และเสริมอุดมการณ์ของ ป.ป.ช. อีกทั้งยังเป็นอุดมการณ์ของ มข.ด้วย ที่จะผลิตบัณฑิตให้ออกไปให้เป็นคนไม่ทุจริต

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุนเต็มที่และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช.ในทุกมิติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คือ หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งได้ถ่ายทอดและนำไปใช้กับทุกหน่วยงาน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านก็ได้ดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น การออกนโยบายการไม่ให้หรือไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองอีกด้วย

นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 4
นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 4

     นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 4 กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรมการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ ตลอดจนการนำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปเป็นหลักสูตรอบรมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ITA ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้จะขยายผลไปยังภาคีสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วย

มข.จับมือ ปปช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร
มข.จับมือ ป.ป.ช. ลงนามฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

     ทั้งนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรภายใต้ หลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในรูปแบบการ ฝึกอบรมระยะสั้นในสถานที่ และรูปแบบออนไลน์ 2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3.เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

ข่าว ภาพ : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top