คณะนิติฯ มข. ร่วมกับ NIDA เปิดโครงการ Future Law Students มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมจัดประชุมวิชาการเรื่อง การออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ (Future Law Students) และการนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 เรื่อง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง การออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา และได้บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาเมืองยุคดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : โอกาสและความท้าทายของนักกฎหมาย”

ในลำดับต่อมาได้มีการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Rethink Redesign and Reform โดยมีวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกรคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

และในช่วงบ่าย ได้มีการนำเสนอโครงการวิจัย 18 เรื่อง ที่คณะจะได้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาตามนโยบาย Education Transformation ซึ่งจะสร้างโอกาสและท้าทายในสถาบันการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันจัดทำโครงการ Future Law Students โดยจะสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งโครงการนี้จะเป็น Flagship ทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป”

Scroll to Top