KKBS จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ตอัพ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ภารกิจภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษพร้อมเวิร์คช้อป “KKBS STARTUP 2023 Knowledge Sharing by Owner Startup Business” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าถึงแหล่งทุนได้ และพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์สู่การสร้างธุรกิจสตาร์ตอัพในระดับประเทศ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ตอัพ นายสัตวแพทย์ปัณณวัชร์ พงศ์กิตติรักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บจก.เพทที่นี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายกษิดิ์เดช นาเจริญวุฒิกุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบจก.เวลโล 24 นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บจก.เเอตตร้าอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด มีนักศึกษาร่วมงานกว่า 100 คน ณ อาคาร BS01 ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

 ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวคณะฯได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจใหม่ (Startup) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะฯ ได้รับจัดตั้งให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภายใต้กรอบความร่วมมือตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) สามารถต่อยอดความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ พร้อมสนับสนุนการสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน โดยคณะฯ มีแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจร่วมกับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรม (Design Thinking for New Startup) กิจกรรม การพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล (KKBS Digital Startup Camp 2023) และกิจกรรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น และเทคนิคการนำเสนอผลงาน

 

นักศึกษาและผู้ประกอบการผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://kkbs.kku.ac.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตตานันท์ กวนชัยภูมิ ภารกิจภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043202401 ต่อ 48026 อีเมล์ ksikka@kku.ac.th

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top