วิทยาลัยนานาชาติ มข. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานวัฒนธรรมการแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00 – 11:00 น. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปิติยินดี และความสุขเปี่ยมล้นของเหล่าคณาจารย์ ผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมงาน งานนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ ได้แสดงความเคารพ ยอมรับ นับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เปรียบเสมือนมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า

สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่า KKUIC เป็นสถานบันการศึกษานานาชาติ แต่ไม่ได้เพิกเฉยต่อวัฒนธรรมอันงดงามของไทย หลากหลายกิจกรรมในรั้ว KKUIC ก็ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม และอบรมความประพฤติของนักศึกษาที่ศึกษา ให้เป็นบุคคลที่พร้อมรับการพัฒนาและเป็นคนที่ทันสมัยสมกับเป็นบุคคลในศตวรรษที่ 21 KKUIC เราพร้อมที่จะมอบที่ดีๆ ให้กับนักศึกษาและสังคมตลอดไป

Scroll to Top