KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ InterContinental Hotels Group (Thailand) ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโรงแรม โดยมีโรงแรมในเครือกว่า 32 แห่งทั่วประเทศ โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ และผู้บริหารจาก InterContinental Hotels Group (Thailand) นำโดย Mr.Saudi Khaneng ตำแหน่ง Human Resources, Country Lead – Thailand ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องวังเลิศ อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ InterContinental Hotels Group (Thailand) ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสูง มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในกลุ่มธุรกิจบริการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในโรงแรมชั้นนำระดับโลก รวมไปถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top