นศ.ศิลปศาสตร์ มข. วิทยาเขตหนองคาย เยี่ยม กองสื่อสารองค์กร ฝึกเรียนรู้จริง ก่อนลุยตลาดแรงงานสื่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าศึกษาดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์  การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี อาจารย์ภควดี ไชยศิริ อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์  เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงาน  ในการนี้ นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ได้กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วย บุคลากรกองสื่อสารองค์ กล่าวถึงภารกิจในการทำงาน แต่ละฝ่าย

  

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งของจัดการเรียนการสอนรายวิชา 944466 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์  ในภาคการศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในสถานที่ทำงานจริง และ นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  กองสื่อสารองค์กร นอกจากทำงานด้านการสร้างภาพลักษณ์ ส่วนหน้าแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือ การบริการวิชาการ  วันนี้พวกเรากองสื่อสารองค์กร มีความสุข ที่อาจารย์และ น้องๆ เห็นความสำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา

“การที่มีหน่วยงานนี้ แปลว่ามหาวิทยาลัยต้องการช่องทางในการบอกเล่าผลงาน เรื่องราวดีๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งประกอบไปด้วย  นักเรียนมัธยมปลาย   ผู้ปกครอง หน่วยงานเจ้าของทุนวิจัย หน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ  ภาครัฐและ เอกชน  ฉะนั้นภารกิจของกองนี้คือกองที่จัดการเรื่องการสื่อสารทั้งหมด   ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร  การสื่อสารจากภายนอกมหาวิทยาลัยสู่ภายในมหาวิทยาลัย และ จากภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก”

“การทำงานของกองสื่อสาร ให้ความสำคัญทุกด้านเท่ากัน  เพราะหากบุคลากรในองค์กรไม่รับรู้ การสื่อสารภายใน เราจะขับเคลื่อนไปข้างนอกลำบาก   ในวัตถุประสงค์หลักของการทำงาน นำมาซึ่งการแบ่งโครงสร้างการทำงาน  ประกอบด้วย  งานกิจกรรม  รับภารกิจด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์  เช่น เมื่อเกิดประเด็นน่าสนใจใน มข. จะเชิญนักข่าว มาทำ วันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าพี่ๆมีวิธีการจัดการอย่างไร กระบวนการทำงานอย่างไร  งานสื่อสาร รับผิดชอบในการนำ content เนื้อหา  ประเด็นต่างๆของมหาวิทยาลัย มาผลิตเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัย  เพราเราเชื่อว่า  เนื้อหาต่างๆของมหาวิทยาลัย มีคุณค่ามาก  หากเราสามารถตัดสินใจหรือใช้วิธีการที่ถูกต้อง  เนื้อหาเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกมากมาย  และ งานอำนวยการ  ที่ทำงานสนับสนุน 2 งานที่กล่าวไปเมื่อสักครู่   เพราะฉะนั้นการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ ขอให้ น้องๆ ใช้เวลานี้ให้มีประโยชน์ที่สุด เพราะจะได้มาชมการทำงานของพี่ๆที่รับผิดชอบงาน หยิบจับสร้างงาน เจอปัญหาจริง มากับมือ   นำสิ่งที่เรียนในห้องมาประกอบ กับการดูงาน และ หาแรงบันดาลใจของตัวเองให้เจอ  เพื่อที่จะได้ก้าวหน้าไปสู่การดำเนินวิชาชีพของตัวเองในอนาคต” ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

นางสาวธิติมา ชาภักดี นักศึกษาชั้น ปีที่3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวธิติมา ชาภักดี นักศึกษาชั้น ปีที่3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  ตนเองเลือกเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ  เนื่องจากชอบเรียนภาษา สนใจด้านธุรกิจ  ซึ่งตอบโจทย์ กับตลาดงานในปัจจุบัน

“จากการที่มาศึกษาดูงานที่กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรารู้สึกว่าเราได้เห็นการทำงานจริงๆถึงแม้ว่า จะไม่ใช่ Studio ที่ใหญ่ แต่ได้เห็นว่าภายในมีระบบการทำงานอย่างไร เมื่อเจออุปสรรคหน้างานและหลังงาน พี่ๆแก้ไขปัญหาอย่างไร   ฉะนั้นการมาดูงานครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะส่วนตัวเราชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และ ได้รับผิดชอบการทำกิจกรรมนักศึกษามาโดยตลอด  ความรู้ที่ได้ในวันนี้ นำไปพัฒนาต่อ เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น”นางสาวธิติมา ชาภักดี

ทั้งนี้ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และ การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย  โดยได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หลากช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ และ สถานีวิทยุ ซึ่งการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ บุคลากร กองสื่อสารองค์กร ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  4 คน  ประกอบด้วย  นางสาว วัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม  บรรยายหัวข้อ การจัดการประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมขององค์กร  นางสาว พรทิพย์ คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร บรรยายหัวข้อ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล  นาง เบญจมาภรณ์ มามุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิทยุ F.M.103 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ  บรรยายหัวข้อ  ระบบการทำงานในห้อง Studio