คณะศึกษาศาสตร์เจรจาความร่วมมือ Code Combat (SEA) หนุนเป็นศูนย์กลางการยกระดับคุณภาพการศึกษาแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร. เทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัดและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาผู้เรียนแห่งอนาคต ทั้งเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะครู การร่วมพัฒนานวัตกรรมและแพลตฟอร์มทางการศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน วัยเรียน และหลังเรียน โดยพร้อมผสานงานเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อเสริมความเข้มแข็งและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา พร้อมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนโดยมีผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียน หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม Maker space ณ โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่งเป็นต้นแบบของการผลิตนวัตกรรมของนักเรียน ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับและนำชมเครื่องมือในการสร้างผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเจรจาในครั้งจะพัฒนาเป็น MOU ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และบริษัทบริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัดต่อไป

Scroll to Top