ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดลงนามสัญญา “ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น” หวังสร้างครูมืออาชีพที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDGs4 กลับสู่ชุมชนบ้านเกิด

       

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการทำสัญญาทุน “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 4” จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 31 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการทำสัญญาทุน และได้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่ง รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสาร และชุมชนสัมพันธ์ และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

           รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการคัดกรอง คัดเลือกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้นักศึกษาทุกคน จงภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกและขอให้ปฏิบัติตนตามระเบียบของทุน มีความมุ่งมั่นตั้งใจและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เพื่อจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตามที่ทุกคนได้มุ่งหวังไว้ด้วยการเป็นครูที่อุทิศตนเพื่อสังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น    

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งผลิตครูมืออาชีพและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน สู่การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ และร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและสร้างครูที่จิตวิญญาณวิชาชีพกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) จึงได้บ่มเพาะให้เป็นนักศึกษาครูที่มีความรู้ด้านศาสตร์การสอน สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างมีอุดมการณ์ อันจะนำไปสู่การเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันผลิตและพัฒนาครู เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีใจรักในอาชีพครูและมีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในท้องถิ่น และได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง

Scroll to Top