KKBS ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

เมื่อเร็วนี้ๆ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล โครงการได้คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อรับทุนการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.นางดารารัตน์ อุ่นคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 2. นางสาวปนัดดา ตันสุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 3.นางสาวชาลิสา พรหมวิอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 4. นายวสิษฐ์พล จิตละมุน ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมีวิธีการต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนการทำงาน หรือการพัฒนาเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานที่ปฏิบัติบรรลุเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และความก้าวหน้าขององค์กร

“ตามวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่คณะฯได้วางไว้ จึงได้นำเอาเครื่องมือที่จะเป็นกลไกนำสู่ความสำเร็จโดยการนำมาตรฐานสากลต่างๆมาใช้ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ คือ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ประกอบกับในปัจจุบันคณะฯก็ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตรในรูปแบบของหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสองภาษา คณะฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของคณะฯ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบัน Macquarie Education Group Australia (MEGA) สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รองรับการบริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศของคณะฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

Scroll to Top