มข.พัฒนาผู้บริหารระดับสูงเชิงกลยุทธ์ ติวเข้มกฎหมายป้องกันความรับผิดทางละเมิด

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์ Module IV : Law & Regulations for Executive (กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร) ในหัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดผู้บริหาร ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 3 โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามผู้รับผิดชอบการจัดงานโครงการฯ กล่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ผ่านกระบวนการสัมมนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการฝึกปฏิบัติวางแผนและดำเนินงานการบริหารอุดมศึกษาด้วยประสบการณ์ตรง พร้อมสะท้อนผลการบริหารเชิงสร้างสรรค์

ขณะเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนา

ชั้นนำระดับโลก

โครงการในวันนี้เป็น Module 4 : Law & Regulations for Executive จาก 9 Modules เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหาร เพื่อนำไปพัฒนาระบบปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล โดยบรรยาย หัวข้อ “ความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหาร” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร
ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหาร เพื่อนำไปพัฒนาระบบปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

 

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ห่างไกลความรับผิดทางละเมิด”

สำหรับการอบรมในวันนี้ ท่านประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ให้ความรู้และความเข้าใจในหัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดบุคลากร และกรณีตัวอย่าง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับส่วนงาน และผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมถึง 100 คน

ทั้งนี้ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ระบุว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่นำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะวิทยากรที่เป็นผู้มีความรู้ตัวจริง ทำให้ได้รับความรู้และเข้าใจ เป็นจิกซอว์ที่มาต่อให้เข้าใจว่า ความรับผิดทางละเมิดคืออะไร และสามารถนำแนวคิดนี้ไปสร้างความเข้าใจกับทีมงาน เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันความรับผิดทางละเมิดได้

KKU holds a tutorial on the law related to liability for infringement, with the target group of high-level executives

ข่าว : ผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Scroll to Top