นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณกรรมการสภาฯ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายกสภามหาวิทยาลัยขอแก่น แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566

     เมื่อวันพุธ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยก่อนเริ่มการประชุม ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุม ว่าเนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และได้เรียนเชิญ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และที่ประชุมปรบมือร่วมแสดงความยินดี

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภาฯ มอบช่อดอกไม้ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภาฯ มอบช่อดอกไม้ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวาระ จนกระทั่งในช่วงท้าย ก่อนปิดการประชุม ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุม ว่า เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 และมีผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารตามไปด้วยจึงได้เรียนเชิญ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบต้นกาลพฤกษ์ แสดงความขอบคุณ หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก  ลำดับสุดท้าย นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวปิดประชุม

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภาฯ มอบต้นกาลพฤกษ์ รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภาฯ มอบต้นกาลพฤกษ์ รองศาสตราจารย์วรานุช  ปิติพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

     ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นชุดที่ 27 มีวาระ 4 ปี  เริ่มวาระตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทั้งหมด 31 คนประกอบไปด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 16 คน รวมนายกสภาด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 5 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 4 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 3 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ 1 คน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 1 คน

 

ข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : อรรถพล  ฮามพงษ์

 

Scroll to Top