18 มิถุนายน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว !

18 มิถุนายน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข. แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

     งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความเสถียรภาพในการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว
ทำให้บริเวณทีไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้
ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. บริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ได้แก่
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกอาคาร
2. โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์
ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น.  บริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ได้แก่
1. อาคารสิริคุณากร
ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น. บริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ได้แก่
1. อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
2. อาคารงานซ่อมบำรุงอาคารและถนน
3. ร้านกู๊ดแหนมเนือง
ระหว่างเวลาเวลา 09.30 – 10.00 น. บริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ได้แก่
1. กองสื่อสารองค์กร
2. โรงอาหารช่อกัลปพฤกษ์
3. ห้องรับรอง VIP
     ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของช่างผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันเหตุสุดวิสัยชื่งอาจจะเกิดขึ้นได้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิงแวดล้อม จะทำการจ่ายกระแสฟฟ้าคืนให้ทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ ยาหอม โทรศัพท์ 083-3597035 พนักงานช่างเทคนิค

Scroll to Top